Pakplee Hospital - โรงพยาบาลปากพลี
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านการบริการสุขภาพชุมชนมีส่วนร่วมรวมใจสร้างสุขภาพ​"

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายสุขภาพ

3. ส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยม (values) : “มีคุณธรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ รักสามัคคี ภาคีมีส่วนร่วม สร้างสุขภาพ” เป็นอักษรย่อว่า MOPHPP

M (Mastery) มีคุณธรรม

O (Originality) สร้างสรรค์สิ่งใหม่

P (People Centered Approach) ใส่ใจประชาชน

H (Humility) รักสามัคคี

P (Partnership) ภาคีมีส่วนร่วม

P (Prevention) สร้างสุขภาพ

เป้าประสงค์ (GOAL)

1. เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ระบบการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM HT มีความเชื่อมโยงในทุกระดับและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

3. เพื่อให้ รพ.สต. สามารถให้บริการกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง &HT.

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเงินการคลัง

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ

4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

5. พัฒนา รพ.สต. ให้มีความเข้มแข็ง

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม