Pakplee Hospital - โรงพยาบาลปากพลี
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านการบริการสุขภาพชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพ​"

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายสุขภาพ

3. ส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยม (values) : “มีคุณธรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ รักสามัคคี ภาคีมีส่วนร่วม สร้างสุขภาพ” เป็นอักษรย่อว่า MOPHPP

M (Mastery) มีคุณธรรม

O (Originality) สร้างสรรค์สิ่งใหม่

P (People Centered Approach) ใส่ใจประชาชน

H (Humility) รักสามัคคี

P (Partnership) ภาคีมีส่วนร่วม

P (Prevention) สร้างสุขภาพ

เป้าประสงค์ (GOAL)

1. มีระบบการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความเชื่อมโยงในทุกระดับ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ (self care) ในด้านสาธารณสุข

3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพ

4. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

4. สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุให้เข็มแข็ง

5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเงิน การคลัง

6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7. พัฒนาระบบสารสนเทศ