logo MOPH

โรงพยาบาลปากพลี

Pakplee Hospital

คุณภาพดี มีมาตรฐาน

037-639762-4

ประวัติของโรงพยาบาลปากพลี

ตามแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 5

     แผนงานกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอให้ครบทุกอำเภอ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนได้ทุกอำเภอ เนื่องจากความจำกัดในเรื่องของงบประมาณและการผลิตบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระดับอำเภอให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้มีโครงการทดลองใช้สถานีอนามัยประจำอำเภอ จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสาขาขึ้น

พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529

    จังหวัดนครนายกเริ่มใช้สถานีอนามัยบ้านฝั่งคลองซึ่งเป็นสถานีอนามัยประจำอำเภอปากพลีจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสาขาและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 โดยมีโรงพยาบาลนครนายกเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงจัดแพทย์และทันตแพทย์หมุนเวียนมาทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสาขาทุกวันศุกร์ โดยใช้ชื่อว่า
“ โรงพยาบาลปากพลีสาขาของโรงพยาบาลนครนายก”

พ.ศ. 2530

     โรงพยาบาลนครนายกขาดแคลนแพทย์เป็นเหตุให้ไม่สามารถสนับสนุนแพทย์ให้มาทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลปากพลีสาขา ฯ ได้ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลปากพลี “ มีแพทย์ประจำ 1 คน ให้การรักษาทุกวัน

พ.ศ. 2533

     ได้งบประมาณจำนวน 9,643,000 บาท ทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล โรงรถ อาคารโรงไฟฟ้า พัสดุ โรงซักฟอกและบ้านพักข้าราชการ บนที่ดินราชพัสดุจำนวน 25 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นสนามบินสมัยสงครามโลก ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะการ้อง หมู่4 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในขณะก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลปากพลียังใช้อาคารเดิมเปิดทำการอยู่

พ.ศ. 2535

    การก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายจากสำนักงานเดิมมาเปิดบริการที่ โรงพยาบาลปากพลีแห่งใหม่

พ.ศ. 2538

นายสมาน ฟอนฟัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี