Pakplee Hospital - โรงพยาบาลปากพลี
ประวัติความเป็นมา
ตามแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 5

พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529

 แผนงานกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอให้ครบทุกอำเภอ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนได้ทุกอำเภอ เนื่องจากความจำกัดในเรื่องของงบประมาณและการผลิตบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระดับอำเภอให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้มีโครงการทดลองใช้สถานีอนามัยประจำอำเภอ จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสาขาขึ้น 

พ.ศ. 2530

 จังหวัดนครนายกเริ่มใช้สถานีอนามัยบ้านฝั่งคลองซึ่งเป็นสถานีอนามัยประจำอำเภอปากพลีจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสาขาและเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 โดยมีโรงพยาบาลนครนายกเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงจัดแพทย์และทันตแพทย์หมุนเวียนมาทำการตรวจรักษา ที่โรงพยาบาลสาขาทุกวันศุกร์ โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลปากพลีสาขาของโรงพยาบาลนครนายก 

พ.ศ. 2533

 โรงพยาบาลนครนายกขาดแคลนแพทย์เป็นเหตุให้ไม่สามารถสนับสนุนแพทย์ให้มาทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลปากพลีสาขา ฯ ได้ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลปากพลี" มีแพทย์ประจำ 1 คน ให้การรักษาทุกวัน

พ.ศ. 2535

 ได้งบประมาณจำนวน 9,643,000 บาท ทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล โรงรถ อาคารโรงไฟฟ้า พัสดุ โรงซักฟอกและบ้านพักข้าราชการ บนที่ดินราชพัสดุจำนวน 25 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นสนามบินสมัยสงครามโลก ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะการ้อง หมู่4 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในขณะก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลปากพลียังใช้อาคารเดิมเปิดทำการอยู่ 

พ.ศ. 2538

 การก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายจากสำนักงานเดิมมาเปิดบริการที่ โรงพยาบาลปากพลีแห่งใหม่