logo MOPH

โรงพยาบาลปากพลี

Pakplee Hospital

คุณภาพดี มีมาตรฐาน

037-639762-4

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา