logo MOPH

โรงพยาบาลปากพลี

Pakplee Hospital

คุณภาพดี มีมาตรฐาน

037-639762-4

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)