รายงานข้อมูลการคัดกรอง

 1,054 total views,  4 views today

1.การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย จำแนกกลุ่มอายุ
2.ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 
3.การเข้าถึงบริการและการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
4.การคัดกรองเบาหวานในประชากรไทย จำแนกกลุ่มอายุ
5.ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
6.การเข้าถึงบริการและการคัดกรองโรคเบาหวาน
7.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี
8.อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี
9.ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 – 19 ปี
10.ร้อยละของ Healthy Ageing
11.จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
12.การคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง